Interesul național

Home  >>  Uncategorized  >>  Interesul național

Interesul național

10
oct.,2012

3

      Interesul naționalDefinirea interesului naţional este dificilă datorită caracterului său vag. Elementul cheie este însă ideea de interes. În secolul XIX, Palmerston, obişnuia să spună „Noi nu avem nici aliaţi şi nici inamici eterni. Interesele noastre sunt eterne şi datoria noastră este de a urma aceste interese”. În secolul XX Charles De Gaulle, președintele Franței, relua aceleaşi idei afirmând că: „naţiunile nu au sentimente ci doar interese”. O altă personalitate notorie, Hans Morgentau, emite ideea că ceea ce numim interes naţional este format dintr-un „sâmbure tare” prezent în orice situaţie şi un înveliş format din elemente variabile care se modifică în funcţie de împrejurările istorice concrete. În sâmburele tare intră păstrarea identităţii fizice, politice şi culturale ale unei naţiuni şi se referă la asigurarea identităţii naţionale şi a integrităţii teritoriale, la păstrarea ordinii şi a echilibrului intern. Învelişul se stabileşte în funcţie de evoluţia raporturilor de putere, de alianţele posibile, de proiectele de securitate credibile.

 Conceptul de interes național pentru prima dată se regăsește în enciclopedia britanică a științelor sociale editată în 1936 și fiind formulat de către Reildhold Niebur și Charls Beerd.

        Orice stat este preocupat de precizarea interesului naţional pe baza evaluării riscurilor reale sau potenţiale, care sunt de regulă evaluate periodic.
             H. Kissinger, încearcă să ne inițieze din izvoarele conceptului, considerîn că din punct de vedere istoric, conceptul de interes naţional vine din Franța medievală fiind  formulat decardinalul Richelieu, care a lucrarea Principe, la Giovanni Botero (1589), acest concept înţeles ca o necesitate care comandă comportamentul statului. Treptat, raţiunea de stat şi interesul naţional s-au suprapus.
James Rosenau, consideră că interesul naţional este şi un instrument de analiză dar şi de acţiune (explică sau evaluează sursele de politică externă a unei naţiuni şi, în plus serveşte ca mijloc de propunere, justificare sau condamnare a politicilor).

Marile puteri gândesc interesul naţional în termeni regionali şi mondiali, iar statele mici prin prisma coaliţiilor sau sistemelor de securitate colective. De exemplu, interesul naţional al SUA coincide cu interesul său de superputere mondială, în timp ce pentru statele mici, interesul naţional trebuie să ţină seama şi de evoluţia raporturilor cu marile puteri şi dinamica relaţiilor cu vecinii imediaţi.
   Interesul național se împarte în 2 etape:

  • Elaborarea unei politicii generale, supreme
  • Elaborarea unor politicii de securitate naţională, care a propun metode de înlăturarea propriilor neajunsuri cît şi a ameninţărilor venite din exterior.

Dacă la Occident se consideră că interesul național și-a pierdut din operabilitate dat fiind că în spațiul comunitar au fost ridicate frontierele stricte în calea circulației libere a mărfurilor, serviciilor, capitalurilor și persoanelor, în țările aflate în tranziție acest concept este definitoriu pentru a contribui la consolidarea statului și a societății. Republica Moldova nu și-a formulat într-un document oficial interesele sale naționale, însă acest termen se regăsește în mai multe documente, precum:
-concepția politicii externe (adoptată în 08 februarie 1995);
         -doctrina militară, adoptată la 06 iulie 1995;
         -concepția securității naționale, adoptată la 22 mai 2008

În aceste documente este scris că RM acționează în conformitate cu interesul său național, dar nu sînt specificate care sunt.
Interesele naționale ale RM sînt următoarele:

Republica Moldovaa)     Asigurarea și garantarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului;
b)    Asigurarea dezvoltării economiei de piață competitive și a unui nivel decent de trai pentru cetățenii săi;
c)     Asigurarea suveranității, independenței și integrității statului unitar Republica Moldova;
d)    Asigurarea securității naționale (sînt 11 tipuri de securitate: geopolitică, militară, politică, economică, socială, demografică, informațională, ecologică, energetică, alimentară);
e)     Asigurarea vocației europene a poporului Republicii Moldova prin integrarea europeană și integrarea euro-atlantică.

Conform unor surse oficiale, interesul naţional al Republicii Moldova este asigurarea independenţei şi integrităţii teritoriale, iar restul nu sînt altceva decît strategii de soluţionarea lui. Consider  această definiţie incompletă din cauza că reflectă, nu pe deplin, ci doar unele părţi componente ale interesului naţional, iar altele sînt trecute cu vederea sau subestimate.

Sunt de părere că la definirea conceptului de interes naţional al Republicii Moldova este necesar de a ţine cont de trei factori de importanţă cardinală:

1. primatul cetăţeanului în raport cu statul. Conceptul de interes naţional trebuie să pornească de la cetăţeni şi nu de la stat – nu cetăţenii există pentru stat, ci statul pentru cetăţeni;

2. vocaţia europeană a poporului Republicii Moldova şi unitatea etnică şi spirituală a românilor. Trebuie de creat imaginea unui popor care optează consecvent pentru economia de piaţă, care ştie să folosească eficient resursele, să construiască infrastructuri avansate, să producă mărfuri competitive şi să facă bani, care se pro-nunţă pentru democraţia pluralistă şi este deschis dialogului. Interesul naţional trebuie să apere valorile naţionale, tot ce este autentic şi de semnificaţie. în relaţiile cu România se impune necesitatea promovării unui dialog politic permanent şi integrării cultural-spirituale;

3. securitatea nu este numai o problemă militară, ea implică şi alte domenii – economic, administrativ-organizatoric, ecologic. Securitatea porneşte de la garantarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. în acelaşi timp, strategia de securitate trebuie să sintetizeze felul cum Republica Moldova îşi concepe prezentul şi viitorul. În acest context se includ şi definirea factorii de risc, interni şi externi, existenţi şi eventuali, care-i pun în pericol securitatea.

Riscurile ar fi următoarele:

a) dificultăţi interne de natură economică şi socială provocate de asemenea de factori ca:
– devalorizarea valutei naţionale, neachitarea salariilor, pensii-lor şi burselor, creşterea inflaţiei, pierderea depozitelor bancare ale cetăţenilor şi întreprinderilor;
– întîrzierea reformelor structurale;
– număr mare de persoane nonactive;
– datorii externe.

În scopul accelerării dezvoltării economice, promovării reformelor structurale sau menţinerii regimurilor la putere, multe ţări recurg la împrumuturi, însă efectul acestor intervenţii deseori nu este cel scontat din cauzele că mijloacele sînt folosite pentru finanţarea întreprinderilor puţin – sau nerentabile, crearea structurilor neadec-vate necesităţilor ţării, ridicarea artificială a capacităţii de cumpărare a populaţiei, menţinerea cheltuielilor militare la nivel ridicat; în plus, nu trebuie trecut cu vederea corupţia cercurilor diriguitoare. Pentru a preîntîmpina cît de cît accelerarea acestor procese nedorite, se impune elaborarea unei strategii a dezvoltării durabile susţinute, în care să-şi găsească fundamentale suporturile şi mecanismele de refor-mare a economiei, fapt ce va permite depăşirea situaţiei actuale, cînd industria în linii mari este lipsă, agricultura în mare parte este necompetitivă, iar sfera serviciilor este unilateral orientată şi depar-te de standartele mondiale;

b) dependenţa de o singură sursă de agenţi energetici. Asigurarea securităţii energetice a statului prin diversificarea surselor de import şi dezvoltarea resurselor proprii, inclusiv cele de alternativă, este o oportunitate de neamînat. Soluţionarea acestei probleme este nu numai de importanţă economică, dar şi politică;Alternativă în acest caz este gazoductul Ungheni – Iași, care ar scade dependența energetică față de robinetul Federației Ruse și ar conecta Republica Moldova la rețea energetică a României.

c) separatismul din UTA Stînga Nistrului. Autorităţile de la Tiraspol, susţinute de unele forţe din exterior (Federația Rusă), sînt generator de instabilitate şi conflict în regiune. Republica Moldova nu-şi exercită suveranitatea asupra spaţiului din stînga Nistrului şi oraşului Tighina, legile ei nu sînt aplicate pe acest teritoriu, economia acestei regiuni nu este încadrată în sistemul economic unic republican. în pofida eforturilor autorităţilor de la Chişinău şi misiunilor internaţionale, această problemă încă n-a fost rezolvată, însă cert este că soluţionarea ei trebuie găsită în baza legislaţiei Republicii Moldova, cu largul concurs al comunităţii internaţionale. Federalismul sau separatismul contravin intereselor cetăţenilor, dar totoodată, se impune promovarea unei politici active de decentralizare administrativă şi decizională;

d) existenţa unor tensiuni şi instabilităţi în regiune, acumularea de forţe militare şi paramilitare care se pot extinde, traficul de arma-ment, substanţe radioactive şi droguri.

Cert este că nu poţi trăi în siguranţă izolîndute şi prin formula-rea interesului naţional elaborarea strategiei securităţii naţionale şi definirea factorilor de risc este important să se demonstreze că Re-publica Moldova doreşte să fie generator de securitate şi încredere în regiune.

Prin urmare, interesul naţional este o categorie ce ţine nu nu-mai de politica externă, dar şi de cea internă avînd ca obiectiv defi-nirea priorităţilor dezvoltării naţionale. Aceste priorităţi fundamen-tale ar fi:
1. garantarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, promovarea democraţiei pluraliste şi crearea societăţii civile;
2. asigurarea independenţei şi restabilirea suveranităţii pe între-gul său teritoriu;
3. crearea condiţiilor necesare dezvoltării economice şi prospe-rării materiale a populaţiei;
4. asigurarea securităţii economice, politice, militare, energetice şi ecologice;
5. crearea condiţiilor favorabile pentru restabilirea conştiinţei naţionale a populaţiei băştinaşe, afirmării vocaţiei ei europene şi integrării în Europa unită.

În baza celor expuse mai sus consider că interesele naţionale ale Republicii Moldova ar fi următoarele:
– asigurarea existenţei statului suveran, independent, unitar şi indivizibil; garantarea şi promovarea drepturilor şi libertăţilor fun-damentale ale omului, asigurarea securităţii cetăţeanului; edificarea statului de drept prin respectarea Constituţiei şi legilor; crearea condiţiilor pentru dezvoltarea economiei şi bunăstarea materială a oamenilor; asigurarea securităţii energetice;
– crearea condiţiilor pentru refacerea spirituală a cetăţenilor;
– participarea activă şi integrarea în organizaţiile internaţionale regionale şi subregionale.

Este important ca prin definirea interesului naţional Republica Moldova să demonstreze că s-a angajat în respectarea valorilor libertăţii, toleranţei şi colaborării obţinînd şi pe această cale mai multă audienţă şi prestigiu.

Interesul național

 

3 Comments so far:

  1. viteoka spune:

    Asta e….faptul că Moldova nu are un interes național bine determinant este unul din minosul vectorului european de dezvoltare a politicii externe!

  2. Atîta timp cît nu există o stabilitate politică nici nu poate fi vorba de conturarea unui interes clar al Republicii Moldova, mai ales că există divergențe între etniile minoritare și viziunilor lor politice.

  3. viteoka spune:

    Eu aș evidenţia că dacă guvernarea nu va implementa și promova următoarele direcții ale interesului național: integritatea teritorială şi suveranitatea Republicii Moldova, securitatea energetică, pieţe de desfacere pentru export, investiţii, societate sănătoasă şi aptă de muncă, integrarea în structurile occidentale, relaţii de prietenie, cooperare şi colaborare cu vecinii şi cu marii actori regionali şi mondiali, etc, atunci Moldova va înceta să mai existe ca şi subiect al dreptului internaţional,căci Chişinăul nu a aplica politicile de interes naţional (vital) – (statul este ca şi un corp uman, care are nevoie de corp şi imunitate, de hrană şi energie, de grijă şi susţinere).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la bara de unelte